ZMĚNY VE VYŠEHRADSKÉ KAPITULE

 01.10.2018 |

Kanovník – kustod Prokop Brož rezignoval na místo sídelního kanovníka Královské kolegiátní kapituly a svatých Petra a Pavla na Vyšehradě a vrátil se do své domovské diecéze Hradec Králové.

Pražský arcibiskup kardinál Duka tuto rezignaci přijal s účinností k 1.10.2018 a k témuž datu ho jmenoval nesídelním – čestným kanovníkem téže kapituly.

Prokop Brož se narodil 22.března 1972 v Náchodě. Po absolvování trutnovského gymnázia začal přípravu na kněžské povolání formačním rokem v litoměřickém konviktu. Poté pokračoval studiem filozofie a teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 byl biskupem Karlem Otčenáškem vysvěcen na jáhna a jako jáhen působil nejprve v Diecézním centru života mládeže Vesmír a poté ve farnosti Polná. V roce 1997 přijal v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové kněžské svěcení a působil nejprve v Nové Pace, poté v Kutné Hoře. V letech 2001–2003 studoval na Papežské univerzitě Gregoriáně licenciátní studium dogmatické teologie. Doktorským studiem pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončil obhájením disertační práce s názvem Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie Johanna Adama Möhlera. Od roku 2003 do roku 2018 působil na Katolické teologické fakultě jako odborný asistent na katedře systematické teologie, v letech 2010–2018 vedl fakultu jako její děkan.

V letech 2007–2018 byl sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Od 1.9. 2018 působí ve své domovské, královéhradecké diecézi jako farář v Novém Hradci Králové a vede Diecézní teologický institut zřízený při Biskupství královéhradeckém.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka k 1.10.2018 ustanovil a jmenoval doc. ThLic. Jaroslava Brože, Th.D.,S.S.L. sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na Vyšehradě.

 Jaroslav Brož se narodil 22. února 1963 v Náchodě. Pochází z města a farnosti Červený Kostelec. Po maturitě na gymnáziu v Trutnově studoval filozofii a teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1981-1988); studium bylo přerušeno dvouletou základní vojenskou službou. V únoru 1988 přijal od kardinála Františka Tomáška jáhenské svěcení a poté 25. 6. 1988 v Hradci Králové od biskupa Jana Lebedy kněžské svěcení. Nejprve působil jako farní vikář v Pardubicích. Od roku 1989 spravoval farnosti v Křížové (Krucemburku), Horním Studenci a Vojnově Městci a v roce 1993 farnost Hlinsko v Čechách. V letech 1994-1997 studoval na Papežském biblickém institutu v Římě se semestrální stáží na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Po dosažení licenciátu v oboru biblických studií začal vyučovat Nový zákon na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Zde také v roce 2000 obdržel doktorát teologie po obhájení disertační práce o velikonoční víře v 20. kapitole Janova evangelia. V roce 2015 se na své domovské fakultě habilitoval prací komentář k Listu Židům. Od roku 2010 vede na fakultě katedru biblických věd a v letech 1997-2002 a 2010-2018 působil jako proděkan pro studijní záležitosti. Vedle akademické činnosti spolupracuje od roku 1998 se sestrami Misionářkami lásky, založenými M. Terezou z Kalkaty. 

Slavnostní instalace obou nově jmenovaných kanovníků bude o slavnosti Krista Krále  25.11. t.r. při  nešporách v 18 hodin v basilice svatých Petr a Pavla na Vyšehradě.

 

Změna administrátora vyšehradské farnosti

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka jmenoval děkana vyšehradské kapituly kanovníka Ing. Mgr. Michala Němečka k 1.10.2018 administrátorem farnosti při basilice svatých apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě.

Vystřídal tak dosavadního administrátora farnosti kanovníka a probošta Aleše Opatrného, který tuto funkci zastával po odchodu tehdejšího kanovníka Tomáše Holuba jako biskupa do Plzně, tedy více než dva roky.

Kanovník Mgr. Ing. Michal Němeček se narodil roku 1971 v Praze. Vyrůstal v pražské farnosti sv. Matěje, kde byl aktivním farníkem a kde ho také doprovázel P. Jan Machač. Vystudoval SPŠ grafickou (1989) a po té studoval Strojní fakultu ČVUT, kterou ukončil v roce 1994. Rok pracoval jako manažer marketingu, než v roce 1995 nastoupil do Teologického konviktu. O rok později začal studovat na Katolické teologické fakultě UK, kde v roce 2001 získal titul magistr. Po jáhenském svěcení v témže roce působil v Arcidiecézním centru mládeže Nazaret. Kněžské svěcení mu udělil kardinál Miloslav Vlk v roce 2002 a současně byl jmenován administrátorem farnosti Svatý Jan pod Skalou. Na stejném místě působil nejprve jako spirituál a od září roku 2006 jako kaplan ve Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické. Současně byl farním vikářem v Berouně a okolních farnostech. V roce 2007 se stal administrátorem farnosti Dobříš a v září 2008 se stal farářem této farnosti. Od 1. 7. 2011 působí jako ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, od ledna 2012 do dubna 2016 byl biskupským vikářem pro pastoraci. Od 1. 6. 2016 je sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na Vyšehradě a jejím děkanem.