Životní jubileum probošta R.D. Antonína Doležala

 19.06.2011 |

Dne 18. června se dožil životního jubilea 75 let R.D. Antonín Doležal, osmdesátý první probošt ( od roku 1088) Královské kolegiátní kapituly sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě.

15. černa se v sídle kapituly konalo setkání členů vyšehradské kapituly za účasti arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky, primase českého a biskupa královéhradeckého Mons. Jana Vokála s proboštem Antonínem Doležalem. Přítomní popřáli jubilantovi a předali mu dárky. Kapitula dala navrhnout a zhotovit svému proboštovi osobní erb od předního českého heraldika.

R.D. Antonín Doležal, probošt Královské kolegiátní kapituly sv.Petra a Pavla na Vyšehradě se narodil 18.6.1936 v Praze. V roce 1947 začal studovat Arcibiskupské gymnasium a po jeho zrušení v roce 1949 mu již z „kádrových“ důvodů – nikdy se netajil, že chce být knězem – další studium střední školy umožněno nebylo. Vyučil se nástrojařem a až do nástupu základní vojenské služby v roce 1957 pracoval v dělnických profesích. Střední školu vystudoval večerně – při zaměstnání. Po návratu z výkonu základní vojenské služby byl přijat v roce 1959 ke studiu na CMBF v Litoměřicích a dne 27. června 1964 přijal kněžské svěcení.

Po vysvěcení působil v řadě farností, od Křivoklátu, přes Zbečno, Nezabudice až po Zbraslav. V roce 1979 se stal vikářem II. městského vikariátu v Praze a posléze v roce 1981 administrátorem farního úřadu na Vyšehradě. V tom samém roce ho jmenoval tehdejší arcibiskup kardinál Tomášek sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv.Petra a Pavla na Vyšehradě. Od roku 1982 působil krátký čas jako rektor kněžského semináře v Litoměřicích. Po roce 1989 jako farář při kapitulním chrámu sv.Petra a Pavla na Vyšehradě byl aktivně nápomocen při navracení kapitulního majetku na Vyšehradě a při rekonstrukci kapitulního kostela. V roce 1992 ho v červnu kapitula zvolila svým proboštem a 17.6.1992 byl potvrzen pražským arcibiskupem.

V období od zvolení Antonína Doležala proboštem až do dnešních dnů prošel Vyšehrad a jeho kapitula mnoha viditelnými změnami. Od rekonstrukce a modernizace jednotlivých kanovnických rezidencí, které všechny dostaly nové střechy, vybudování technického dvora s garážemi, rekonstrukce deputátního dvora vyšehradského, kterému se v období komunismu dostalo hanlivého přízviska „slumy“, až po rekonstrukci kostela sv. Anny v Kosoři, hřbitovní kaple na vyšehradském hřbitově s kapitulní hrobkou a další dnes již polozapomenuté akce. To vše přispělo nejen k zkrášlení Vyšehradu, ale i ke zvýraznění jména a role kolegiátní kapituly vyšehradské.

Patří sem také řada odborných seminářů, vydání několika odborných publikací a v 90. letech uspořádání celkem 14 výstav, ať již samostatných nebo ve spolupráci s Národním muzeem a Národním archivem, na kterých kapitula prezentovala veřejnosti svůj zrestaurovaný sbírkový fond. Výstavy, uspořádané většinou v Lobkovickém paláci na Pražském hradě se v průběhu 90. let staly tradiční záležitostí pražské kulturní veřejnosti a byly vždy s napětím očekávány. Stačí připomenout, že návštěvnost šla do tisíců, např. první výstavu v roce 1992 organizovanou k 900. letému výročí úmrtí prvního českého krále a zakladatele kapituly Vratislava navštívilo 17 tisíc návštěvníků.. Jakýmsi pomyslným vyvrcholením činnosti kapituly pod vedením Otce Doležala bylo v miléniovém roce 2000 pořízení nových zvonů do kapitulního chrámu, včetně zvonkohry a v roce 2003 povýšení kolegiátního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla Svatým Otcem Janem Pavlem II. na papežskou baziliku minor, za účasti prezidenta republiky Václava Klause s chotí.

Bylo by možné jistě ještě hodně a hodně dlouho vypočítávat co kapitula od roku 1990, kdy obnovila svou činnost v plném rozsahu, vykonala a na jakých akcích se pod vedením svého probošta podílela. Ale to není předmětem mého laudátia.

Především je třeba zdůraznit, že pan probošt Doležal zůstal vždy tím čím vždy byl a je, skromným, prostým, českým knězem, dělníkem na vinici Páně, který nikdy nehledal svůj osobní prospěch, ale vždy slávu slova Kristova, který o vinici mu svěřenou obětavě a s láskou pečoval a jí rozvíjel.

Na závěr mi dovolte připomenout slova evangelisty sv.Matouše, která charakterizují i našeho dnešního jubilanta „Strom se pozná po ovoci“ (M 12,33). Ad multos annos!

Proslov JUDr. Jana Kotouse , ředitele kanceláře Vyšehradské kapituly

na setkání dne 15.6.2011

fotografie : Karel Lojka

gallery