Před 600 lety padl Vyšehrad

 30.10.2020 | 1. 11. uplyne 600 let od bitvy u Vyšehradu, v níž Jan Žižka porazil vojska císaře Zikmunda a Vyšehrad byl dobyt a zničen.

1. listopadu 1420 proběhla v okolí Vyšehradu velká bitva, která zásadně proměnila zdejší život. Až do osudného dne patřilo toto místo k hradům, které hrály významnou roli ve správě České země, a bylo druhým klíčovým strategickým bodem Prahy. Zároveň bylo významným kulturním a duchovním centrem. To vše se osudnou bitvou proměnilo v trosky a na dlouhá desetiletí se Vyšehrad stal zbořeništěm bez valného života. O průběhu se lze dočíst např. na webu Wikipedie.

Církev a války

V souvislostí s touto událostí lze jistě diskutovat nad příčinami a důsledky husitského hnutí, nad tehdejším pojetím radikálního křesťanství atd. Současní představitelé církví vnímají tehdejší náboženské rozpory s velkým odstupem. Katolická církev např. v dokumentech 2. vatikánského koncilu říká: „Všichni v církvi... ať respektují patřičnou svobodu jak v různých formách duchovního života a kázně, tak v různosti liturgických obřadů, ano i v teologickém zpracování zjevené pravdy; ve všem však ať projevují lásku...“ (dekret Unitatis redintegratio, čl. 4). Církve dnes nehledají spory, nevedou války, ale společně hledají cestu ke ztracené jednotě respektem, modlitbou, společnou prací na misijních a charitativních projektech či dialogem nad teologickými otázkami.

Smíření spojené s výročím upálení Mistra Jana Husa v roce 2015

Prohlášení společenství křesťanských církví v Kostnici

Členské církve „Pracovního společenství křesťanských církví v Kostnici“ se považují za pokračovatele odpovědnosti západořímské církve, která byla v 15. století dosud nerozdělena. Litují bezpráví, jež bylo během kostnického koncilu (1414–1418) na Janu Husovi a Jeronýmu Pražském spácháno ze strany politické i církevní. Prosíme všechny lidi, jimž jsou Jan Hus a Jeroným blízcí, aby prominuli zradu, které byli oba vystaveni, i jejich zabití a odepření křesťanského pohřbu. Nabízíme všem lidem ruku ke smíření a zveme všechny křesťany k vyznání Ježíše Krista, jenž zosobňuje lásku, pokoj a pravdu.

Kostnickými církvemi katolickými, protestantskými a pravoslavnými přijato jednomyslně 17. 1. 2015, slavnostně zveřejněno 6. 7. 2015 při bohoslužbách v Kostnici a v Praze.

Odpověď českých křesťanů společenství křesťanských církví Kostnici

Sestry a bratři, v české historii se jméno Vašeho města po staletí pojilo s křivdou a násilím, jež byly učiněny našim krajanům Janu Husovi a Jeronýmovi Pražskému. Děkujeme, že u příležitosti 600. výročí mučednické smrti těchto věrných křesťanů zazněla právě z Vašeho města slova lítosti a prosba o odpuštění. Chceme je pro budoucnost uchovat v paměti jako nadějný doplněk z našeho století k temným událostem ze století 15. I my prosíme o prominutí, když naše rozhořčení nad nespravedlivou minulostí zastínilo lásku, pokoj a pravdu Ježíše Krista. Přijímáme gesto smíření učiněné kostnickými církvemi v roce 2015 a radujeme se ze společenství, které živý Bůh přes hranice jazyků a kultur vytváří svým Duchem mezi lidmi různých národů.

Účastníci shromáždění k uctění památky Jeronýma Pražského a další zástupci křesťanských církví v České republice. Praha, 28. května 2016.

(více na www.ekumenickarada.cz)

Co říká Bible?

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
(Bible, List Kolosanům 3,13–16)

Připojujeme naši modlitbu