Reliéf sv. Jana Nepomuckého v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

 16.04.2021 | V presbytáři baziliky se nachází připomínka sv. Jana Nepomuckého.

Myšlenka umístit v presbytáři baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě reliéf připomínající kanovníka Vyšehradské kapituly Jana z Pomuku vznikla z popudu autora v roce 1993 během výstavy pořádané kapitulou ve spolupráci s Národním muzeem v Praze a Národním archivem v Praze u příležitosti 600. výročí jeho umučení. Zpracováním výtvarného návrhu byl pověřen akademický malíř a renomovaný medailér Lumír Šindelář.

Reliéf ve tvaru kříže koresponduje s výmalbou stěn presbytáře a zpodobňuje Jana z Pomuku, jak oslaven stoupá na nebesa, symbolizovaná nad jeho hlavou Božím okem, rukou Stvořitele a Beránkem. Z nebes vycházejí dva paprsky dopadající z jedné strany světce na Madonu vyšehradskou a z druhé strany na reliéf Krista Trpitele. Za Janovými rameny je zpodobněna současná vyšehradská bazilika, zatímco u jeho nohou je rekonstruována podoba, jak pravděpodobně vypadal kapitulní chrám v době Janova kanonikátu. Po stranách vznášející se světcovy postavy vidíme z jedné strany kříž poukazující na Janovo mučednictví, zatímco z druhé strany je palma vítězství. Zkřížené klíče jsou připomínkou znaku kapituly, jejíž exempce v době Janova kanonikátu je zdůrazněna zobrazením infule. Úplně dole je vidět reliéf Karlova mostu s padajícím tělem. V patě křížového památníku je zmučená světcova hlava, kterou Lumír Šindelář zpodobnil podle výsledků antropologického průzkumu světcových ostatků provedeného profesorem Emanuelem Vlčkem z Národního muzea. Čtyři oválné reliéfy kolem znaku kapituly připomínají arcibiskupa Jana z Jenštejna a krále Václava IV. Po stranách reliéfu je nápis „K výročí umučení 1393 Janu z Nepomuku svatému spolubratru 1993 kapitula“.

Medailon z českého křišťálu na Janových prsou ukrývá světcovu relikvii, kterou za tím účelem daroval kanovník senior P. Svatopluk Láb. Reliéf byl odlit v bronzu a osazen do presbytáře baziliky v roce 1994.

Dr. J. Kotous