VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA REALIZACI STAVBY "KOSOŘSKÝ DVŮR -SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Odkaz na podrobnosti k veřejné zakázce:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000128/zakazka/382656

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Kosořský dvůr – sociální bydlení“ spočívající v rekonstrukci stávajících objektů na parcelách č. st. 5 a st. 66, k. ú. Kosoř (539392), na sociální bydlení se šesti bytovými jednotkami určených k bydlení pro osoby v bytové nouzi. Důvodem realizace projektu je nedostatečná kapacita sociálního bydlení v Kosoři a okolí pro osoby v bytové nouzi. Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Prioritní osa IROP: Prioritní osa IROP: 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Investiční priorita: 9a – Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, Specifický cíl: 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009347.